آسیبهای ورزشی شانه

آسیب های شانه بسته به زمان تشخیص و مدت زمان درد یا ناتوانی می تواند حاد یا مزمن باشد. آسیب حاد شانه ناشی ازترومای مستقیم، کشش بیش ازحد عضله، تاندون یا رباط، استفاده بیش از حد از عضله یا تاندون و یا پیچ خوردگی شانه باشد. شایع ترین آسیبهای شانه ها در زیر آورده شده است:

پارگی روتاتور کاف

آسیب(کشیدگی یا پارگی)روتاتور کاف یک پارگی در هر یک از چهار عضله روتاتور کاف در شانه است و در ورزشهای پرتابی یا راکت دار معمول است.علت نامگزاری آنها همین است، زیرا کار آنها این است که بازو را بچرخانند و یک حلقه حمایتی در اطراف مفصل ایجاد کنند. پارگیهای روتاتورکاف می تواند از خفیف تا شدید باشد.

 

پارگی لابروم گلنویید

لابروم گلنویید یک حلقه با بافت فیبری است که به لبه کم عمق گلنویید که سراستخوان بازودر آن قرار دارد متصل است.

دیدگاه خود را بیان کنید