بازتوانی شانه(فیزیو تراپی شانه)

شامل حرکات و ورزشهای اصلاحی میباشد که در موارد پارگیهای نسبی روتاتور کاف و سندرم ایمپینجمنت و مواردی از بی ثباتی شانه

که نیاز به عمل جراحی ندارد ؛و همچنین پس از جراحی شانه به کار گرفته میشود.

در صورتی که محدودیت حرکتی وجود داشته باشد ابتدا باید با حرکات کششی دامنه حرکتی را افزایش داد وپس از بهبود دامنه حرکتی

ورزشهای تقویت کننده را به کار گرفت.

پس از جراحی های شانه معمولا تا ۶ هفته فقط ورزشهای کششی وپس از آن ورزشهای تقویت کننده به کار گرفته میشوند.

 

 

الف)ورزشهای کششی :

 

 

 

ب)ورزشهای تقویت کننده

 

 

 

 

                                                                                                         

 

تقویت ماهیچه دلتویید                                                                                                                                                   تقویت ماهیچه دلتویید  

   

تقویت ماهیچه ذوزنقه ای

     

تقویت ماهیچه های اطراف کتف

                                             تقویت ماهیچه های اطراف کتف

 

                                      تقویت ماهیچه های داخلی شانه

                                                                                                                                                          

تقویت ماهیچه های خارجی شانه