دیسکینزی اسکاپولا یا اختلال کارکرد استخوان کتف(scapular dyskinesis)

این بیماری شانه میتواند به صورت اولیه یا به دنبال بیماریهای دیگر شانه همانند ناپایداری و دررفتگی مکرر شانه،بیماریهای

روتاتور کاف و سندرم ایمپینجمنت و یا آسیبهای ورزشی و غیر ورزشی شانه ایجاد شود.

در این بیماری استخوان کتف(اسکاپولا) و ماهیچه های اطراف ان کارکرد نرمال خود را از دست میدهند و قادر به حمایت

مفصل شانه(گلنو هومرال)برای انجام حرکات طبیعی نمیباشند . با توجه به این که یک سوم حرکات شانه توسط استخوان کتف

انجام میشود،به دنبال این وضعیت فشار روی مفصل شانه وکپسول مفصلی و عضلات اطراف آن همانند روتاتور کاف خیلی

افزایش می یابد و باعث بروز اختلالات ثانویه همانند پارگیهای روتاتور کاف ویا ناپایداریهای شانه میشود .

تشخیص بیماری فقط با معاینه دقیق امکان پذیر است وهیچ روش تشخیصی کمک کننده ای وجود ندارد.به همین دلیل در بیشتر

بیماران نادیده گرفته میشود .بسیاری از این بیماران با تشخیصهای نادرست تحت درمان فیزیوتراپیهای بی هدف وپر هزینه و

حتی جراحی به دلیل مشکلات همراه قرار میگیرند که این درمانها اغلب با شکست مواجه میشوند.

 در درمان بیماریهای شانه معمولا باید این بیماری،در صورت وجود،پیش از سایر مشکلات درمان شود ،چرا که در صورت عدم درمان آن احتمال اینکه درمانهای دیگر مانند جراحیها با

شکست مواجه شوند بیشتر میشود. علاوه بر این در بسیاری از موارد

با درمان این وضعیت ممکن است نیاز به درمانهای دیگراز بین برود.

درمان بیماری با انجام یک سری حرکات ورزشی ویژه جهت باز گرداندن و تقویت عملکرد استخوان و ماهیچه های کتف  میباشد

که به آنها اشاره میشود.دوره درمان حدود ۶ ماه است:

Isometric inferior glide

Fencing exercise

Lawnmower exercise

       Wall washes

Isometric low row